Llanw 19

Llanw 2019
Ebrill 22-25ain
Dinbych y Pysgod

Croeso i bawb! Plant, teuluoedd, myfyrwyr, parau a phobl sengl o bob oed.

Cadeirydd – Meirion Morris
Ysgrifenydd – Heledd Iago
Trysorydd – Alice Jeffs

Beth syn digwydd yn Llanw?
Cynhelir oedfa bob bore a phob nos yng Neuadd Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod, ac fe fydd cyfle i fanteisio ar gyfleusterau safle gwyliau Kiln Park, Dinbych y Pysgod, yn ystod y dydd, mynychu seminarau neu i fynd am dro i ymweld â llwybrau a thraethau prydferth Sir Benfro. Wedi oedfa’r nos bydd cyfle i ymuno mewn gweithgareddau anffurfiol pellach neu gyfle i ymlacio a chymdeithasu dros baned o de.

Plant ac Ieuenctid
Mi fydd darpariaeth lawn ar gyfer y plant gydol yr wythnos, clybiau yn ystod y gwasanaethau a rhyddid i fwynhau gweithgareddau eraill yn y prynhawn. Bydd yn ŵyl deuluol ar gyfer holl deulu Crist. Gall unigolyn rhwng 14 a 17 mlwydd oed fynychu’r ŵyl heb eu rhieni os yw Capel neu Warchodwr yn gyfrifol amdano(i).

Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod
Cynhelir prif ddigwyddiadau Llanw eleni yn Neuadd Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod. Mae’r neuadd yn gallu eistedd 450 o bobl, a mae adnoddau ar gyfer darparu te a choffi yn ogystal a maes parcio. Mae’r ysgol daith pum munud yn y câr o safle gwyliau Kiln Park a phum munud o ganol tref Dinbych y Pysgod.

Llety ac Archebu
**Bellach mae pob Carafan wedi eu harchebu. Ond mae dal yn bosib i chi drefnu llety eich hun yn lleol a phrynnu tocynnau ymwelwyr dyddiol. Mae digonedd o faesydd carafanau, gwestai, llefydd gwely a brecwast a bythynod gwyliau yn yr ardal.**

Cliciwch YMA i archebu tocynnau dyddiol.

Bydd nifer cyfyngedig o garafannau ar gael i’w llogi drwy Llanw ar safle Kiln Park, Dinbych y Pysgod.
Opsiwn A – £460 (Yn cysgu 6 felly yn gweithio allan tua £77 y pen os yn llenwi carafan) POB UN WEDI ARCHEBU
Opsiwn B – £510 (Yn cysgu 8 felly yn gweithio allan tua £64 y pen os yn llenwi carafan) POB UN WEDI ARCHEBU

Mae prisiau’r carafannau statig yn cynnwys tocynnau mynediad i’r ŵyl.

Talu mewn installments
Eleni mae modd talu am eich llety yn dilyn cynllun tri neu dau daliad fel y ganlyn.

Opsiwn A
Taliad 1af erbyn 31 Ionawr: 150
2il daliad erbyn 28 Chwefror: 150
3ydd taliad erbyn 31 Mawrth: 160
Cyfanswm: £460

Opsiwn B
Taliad 1af erbyn 31 Ionawr: 170
2il daliad erbyn 28 Chwefror: 170
3ydd taliad erbyn 31 Mawrth: 170
Cyfanswm: £510

Os ydych chi’n archebu ar ôl 31 Ionawr bydd angen i gyfanswm y ddau daliad cyntaf (£300 neu £340) gael ei wneud cyn 28 Chwefror i gadarnhau eich archeb. Os ydych chi’n archebu ar ôl 28 Chwefror bydd angen i chi wneud y taliad yn llawn (£460 neu £510) i gadarnhau eich archeb.

Mae Dinbych y Pysgod yn leoliad gwyliau poblogaidd, gyda sawl opsiwn llety ar gael. Cofiwch archebu mewn digon o bryd i osgoi siom!

Os yn trefnu llety eich hunain gofynnwn i chi hefyd lenwi’r ffurflen gofrestru a thalu am fynediad i’r ŵyl o flaenllaw i’n cynorthwyo i drefnu’n briodol.

Unigolion
Gofynnir i chi, lle bo modd, archebu carafan gyfan fel grŵp o ffrindiau neu deulu ond lle nad
ydy hynny’n bosib mae croeso i unigolion gysylltu â ni i archebu lle am oddeutu £90 ac fe’ch rhennir i mewn i garafannau wrth gyrraedd.

Talu
Gofynwn i chi lenwi’r ffurflen gofrestru ar ein gwefan www.llanw.org (ar gael yn fuan) ac anfon y taliad
trwy ddefnyddio bancio ar-lein. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu taliad gyda siec cysylltwch â Lowri Jones ar llety@llanw.org neu 07747 143371.

Cynhelir yr oedfaon i gyd yn Neuadd Ysgol Greenhill, Lôn Heywood, Dinbych y Pysgod SA70 8BN. Oedfaon am 10am a 7pm.

Tocyn diwrnod/wythos
Croeso i rai sy’n dymuno trefnu llety eich hun ymuno â ni ar gyfer yroedfaon a’r seminarau a thalu am docyn diwrnod/wythnos:

Tocyn Dydd
Oedolyn £12
Myfyrwyr a Phensiynwyr £8
Plentyn £5
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £30

Tocyn Wythnos
Oedolyn £30
Myfyrwyr a Phensiynwyr £20
Plentyn £10
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £75

*Os ydych chi’n archebu llety gyda ni mae cost tocynnau i’r ŵyl wedi ei gynnwys ym mhris y
llety.

Cliciwch YMA i archebu tocynnau dyddiol.

Cymraeg fydd iaith holl weithgaredd a chyfarfodydd Llanw ond fe fydd offer cyfieithu yn y prif oedfaon.

Siaradwyr

Prif Siaradwr Oedfaon y Bore: Alun Tudur, caerdydd

Nos Lun – Oedfa Deuluol: Nia Williams, Pwllheli

Nos Fawrth: John Derek Rees, Abertawe

Nos Fercher: Rosa Hunt, Pontypridd

Nos Iau: Steffan Morris, Llandusul

Mwy o fanylion am y siaradwyr ar y ffordd yn fuan.