Llanw 18

Cydweli, Sir Gâr
2-5 Ebrill 2018

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO RHAGLEN LLANW 2018 (PDF)

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO FFURFLEN GOFRESTRU PLANT AC IEUENCTID LLANW 2018 (Word)
**Dychwelwch y ffurflen hon i angharadclwyd@hotmail.com mor fuan a phosib os gwelwch yn dda.

Croeso i bawb! Plant, teuluoedd, myfyrwyr, parau a phobl sengl o bob oed.

Beth sy’n digwydd yn Llanw?
Cynhelir oedfa bob bore a phob nos yng Nghanolfan y Dywysoges Gwenllian yng Nghydweli, ac fe fydd cyfle i fanteisio ar gyfleusterau Carmarthen Bay Holiday Park, Cydweli, yn ystod y dydd, mynychu seminarau neu i fynd am dro i ymweld â llwybrau a thraethau prydferth Sir Gâr. Wedi oedfa’r nos bydd cyfle i ymuno mewn gweithgareddau anffurfiol pellach neu gyfle i ymlacio a chymdeithasu dros baned o de. Mae amrediad o gartrefi gwyliau ar gael ac mae’r pecynnau i gyd yn hunan arlwyol er mwyn cadw’r prisiau i lawr.

Plant ac Ieuenctid?
Mi fydd darpariaeth lawn ar gyfer y plant gydol yr wythnos, clybiau yn ystod y gwasanaethau a rhyddid i fwynhau gweithgareddau’r ganolfan wyliau yn y prynhawn. Bydd yn ŵyl deuluol ar gyfer holl deulu Crist. Gall unigolyn rhwng 14 a 17 mlwydd oed fynychu’r ŵyl heb eu rhieni os yw Capel neu Warchodwr yn gyfrifol amdano(i).

Oedfaon yng Nghanolfan y Dywysoged Gwenllian, Cydweli, SA17 4UL. Oedfaon am 10am a 7pm. Croeso i rai sy’n dymuno trefnu llety eich hun ymuno â ni ar gyfer yr oedfaon a’r seminarau a thalu am docyn diwrnod:

Teulu: £30 (2 oedolyn a 2 blentyn) Pensiynwyr a Myfyrwyr £8
Plant £5 Oedolyn £12

Os ydych chi’n archebu llety gyda ni mae cost tocynnau i’r ŵyl wedi ei gynnwys ym mhris y llety.

Cymraeg fydd iaith holl weithgaredd a chyfarfodydd Llanw ond fe fydd offer cyfieithu yn y prif oedfaon.

SIARADWYR

Rhys Llwyd: Bore Mawrth, Mercher a Iau
Rhys Llwyd yw ein prif-siaradwr eleni. Mae’n fwy na chyfarwydd â Gŵyl Llanw, ag yntau wedi gwasanaethu’r Ŵyl yn ffyddlon bob blwyddyn o’r cychwyn cyntaf. Yn enedigol o Aberystwyth, bellach mae ef, Menna a Cadog yn byw yng Nghaernarfon lle mae’n weinidog ar Eglwys Caersalem yn y dref a dwy Eglwys arall yn Llanllyfni a Penygroes. Mae ei ddoniau amlwg, a’i ffyddlondeb yn y gwaith wedi arwain at arwyddion sicr o fendith a thŵf yn y gwaith yng Nghaernarfon.

Owain a Jos Edwards: Nos Lun
Mae Owain a Joseff Edwards yn dad a mab o’r Bala lle mae Owain yn feddyg teulu ac yn rhannu y gwaith o reoli Coleg y Bala gyda’i wraig Siân. Mae Jos ar hyn o bryd yn treulio cyfnod o hyfforddiant yn Llundain cyn gobeithio dychwelyd i Gymru i wneud gwaith Cristnogol.

Mike Adams: Nos Fawrth
Yr ydym yn croesawu Mike Adams atom eto i Llanw. Yn enedigol o Lanelli mae’n parhau i fyw yno ac yn gweinidogaethu yn eang yn lleol, ac ar yr un pryd bellach yn gweithio i Scripture Union, sy’n rhoi cyfle iddo ddefnyddio ei ddawn unigryw o gyfathrebu’r efengyl.

Gwilym Tudur: Nos Fercher
Mae Gwilym Tudur wedi mynychu’r Ŵyl yn ffyddlon dros nifer o flynyddoedd bellach, ond dyma’r tro cyntaf iddo bregethu inni. Mae’n dod o Gaerdydd ac yn aelod yn Eglwys Ebeneser. Wedi graddio yn Aberystwyth, mae bellach yn hyfforddi ar gyfer y Weinidogaeth ac yn dilyn cwrs gradd mewn diwinyddiaeth yng Ngholeg Wycliffe yn Rhydychen.

Geraint Morse: Nos Iau
Yr ydym yn croesawu y Parch Geraint Morse yn ôl atom i bregethu eleni. Yn wreiddiol o Wystog yn sir Benfro, mae bellach wedi dychwelyd i weinidogaethu yn ei Sir enedigol, a hynny yn dilyn cyfnod helaeth fel gweinidog Penuel Caerfyrddin a chyfnod yn gofalu am yr Eglwys Saesneg yn Hong Kong.