Llanw 19

Llanw 2019
Ebrill 22-25ain
Dinbych y Pysgod

Croeso i bawb! Plant, teuluoedd, myfyrwyr, parau a phobl sengl o bob oed.

Cadeirydd – Meirion Morris
Ysgrifenydd – Heledd Iago
Trysorydd – Alice Jeffs

Cliciwch yma i lawrlwytho Rhaglen Llanw 2019 (PDF)

Beth syn digwydd yn Llanw?
Cynhelir oedfa bob bore a phob nos yng Neuadd Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod, ac fe fydd cyfle i fanteisio ar gyfleusterau safle gwyliau Kiln Park, Dinbych y Pysgod, yn ystod y dydd, mynychu seminarau neu i fynd am dro i ymweld â llwybrau a thraethau prydferth Sir Benfro. Wedi oedfa’r nos bydd cyfle i ymuno mewn gweithgareddau anffurfiol pellach neu gyfle i ymlacio a chymdeithasu dros baned o de.

Plant ac Ieuenctid
Mi fydd darpariaeth lawn ar gyfer y plant gydol yr wythnos, clybiau yn ystod y gwasanaethau a rhyddid i fwynhau gweithgareddau eraill yn y prynhawn. Bydd yn ŵyl deuluol ar gyfer holl deulu Crist. Gall unigolyn rhwng 14 a 17 mlwydd oed fynychu’r ŵyl heb eu rhieni os yw Capel neu Warchodwr yn gyfrifol amdano(i).

Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod
Cynhelir prif ddigwyddiadau Llanw eleni yn Neuadd Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod. Mae’r neuadd yn gallu eistedd 450 o bobl, a mae adnoddau ar gyfer darparu te a choffi yn ogystal a maes parcio. Mae’r ysgol daith pum munud yn y câr o safle gwyliau Kiln Park a phum munud o ganol tref Dinbych y Pysgod.

Llety ac Archebu
**Bellach mae pob Carafan wedi eu harchebu. Ond mae dal yn bosib i chi drefnu llety eich hun yn lleol a phrynnu tocynnau ymwelwyr dyddiol. Mae digonedd o faesydd carafanau, gwestai, llefydd gwely a brecwast a bythynod gwyliau yn yr ardal.**

Cliciwch YMA i archebu tocynnau dyddiol.

Mae Dinbych y Pysgod yn leoliad gwyliau poblogaidd, gyda sawl opsiwn llety ar gael. Cofiwch archebu mewn digon o bryd i osgoi siom!

Os yn trefnu llety eich hunain gofynnwn i chi hefyd lenwi’r ffurflen gofrestru a thalu am fynediad i’r ŵyl o flaenllaw i’n cynorthwyo i drefnu’n briodol.

Unigolion
Gofynnir i chi, lle bo modd, archebu carafan gyfan fel grŵp o ffrindiau neu deulu ond lle nad
ydy hynny’n bosib mae croeso i unigolion gysylltu â ni i archebu lle am oddeutu £90 ac fe’ch rhennir i mewn i garafannau wrth gyrraedd.

Talu
Gofynwn i chi lenwi’r ffurflen gofrestru ar ein gwefan www.llanw.org (ar gael yn fuan) ac anfon y taliad
trwy ddefnyddio bancio ar-lein. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu taliad gyda siec cysylltwch â Lowri Jones ar llety@llanw.org neu 07747 143371.

Cynhelir yr oedfaon i gyd yn Neuadd Ysgol Greenhill, Lôn Heywood, Dinbych y Pysgod SA70 8BN. Oedfaon am 10am a 7pm.

Tocyn diwrnod/wythos
Croeso i rai sy’n dymuno trefnu llety eich hun ymuno â ni ar gyfer yroedfaon a’r seminarau a thalu am docyn diwrnod/wythnos:

Tocyn Dydd
Oedolyn £12
Myfyrwyr a Phensiynwyr £8
Plentyn £5
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £30

Tocyn Wythnos
Oedolyn £30
Myfyrwyr a Phensiynwyr £20
Plentyn £10
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £75

*Os ydych chi’n archebu llety gyda ni mae cost tocynnau i’r ŵyl wedi ei gynnwys ym mhris y
llety.

Cliciwch YMA i archebu tocynnau dyddiol.

Cymraeg fydd iaith holl weithgaredd a chyfarfodydd Llanw ond fe fydd offer cyfieithu yn y prif oedfaon.

Siaradwyr

Prif Siaradwr Oedfaon y Bore: Alun Tudur, caerdydd

Nos Lun – Oedfa Deuluol: Nia Williams, Pwllheli

Nos Fawrth: John Derek Rees, Abertawe

Nos Fercher: Rosa Hunt, Pontypridd

Nos Iau: Steffan Morris, Llandusul

Mwy o fanylion am y siaradwyr ar y ffordd yn fuan.