Llanw 20

O ganlyniad i Feirws COVID-19 yn anffodus bu rhaid gohurio Llanw 2020 tan 5-8 Ebrill 2021.

Rydym yn y broses o ddiweddaru’r wefan a chysylltu gyda rheiny wnaeth archebu i ddod i ŵyl 2020.

Llanw 2020
Ebrill 13-17
Dinbych y Pysgod

Croeso i bawb! Plant, teuluoedd, myfyrwyr, parau a phobl sengl o bob oed.

Cadeirydd – Meirion Morris
Ysgrifenydd – Heledd Iago
Trysorydd – Alice Jeffs

Beth syn digwydd yn Llanw?
Cynhelir oedfa bob bore a phob nos yng Neuadd Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod, ac fe fydd cyfle i fanteisio ar gyfleusterau safle gwyliau Kiln Park, Dinbych y Pysgod, yn ystod y dydd, mynychu seminarau neu i fynd am dro i ymweld â llwybrau a thraethau prydferth Sir Benfro. Wedi oedfa’r nos bydd cyfle i ymuno mewn gweithgareddau anffurfiol pellach neu gyfle i ymlacio a chymdeithasu dros baned o de.
Plant ac Ieuenctid
Mi fydd darpariaeth lawn ar gyfer y plant gydol yr wythnos, clybiau yn ystod y gwasanaethau a rhyddid i fwynhau gweithgareddau eraill yn y prynhawn. Bydd yn ŵyl deuluol ar gyfer holl deulu Crist. Gall unigolyn rhwng 14 a 17 mlwydd oed fynychu’r ŵyl heb eu rhieni os yw Capel neu Warchodwr yn gyfrifol amdano(i).
Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod
Cynhelir prif ddigwyddiadau Llanw eleni yn Neuadd Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod. Mae’r neuadd yn gallu eistedd 450 o bobl, a mae adnoddau ar gyfer darparu te a choffi yn ogystal a maes parcio. Mae’r ysgol daith pum munud yn y câr o safle gwyliau Kiln Park a phum munud o ganol tref Dinbych y Pysgod.
Llety ac Archebu
Bydd nifer cyfyngedig o garafannau ar gael i’w llogi drwy Llanw ar safle Kiln Park, Dinbych y Pysgod.

Opsiwn A (cysgu 6) – £490
(neu dri taliad Ionawr £160, Chwefror £160 a Mawrth £170)

Opsiwn B (cysgu 8) – £540
(neu dri taliad Ionawr £180, Chwefror £180 a Mawrth £180)

Mae prisiau’r carafannau statig yn cynnwys tocynnau mynediad i’r ŵyl.

Mae Dinbych y Pysgod yn leoliad gwyliau poblogaidd, gyda sawl opsiwn llety ar gael. Cofiwch archebu mewn digon o bryd i osgoi siom!

Os yn trefnu llety eich hunain gofynnwn i chi hefyd lenwi’r ffurflen gofrestru ar www.llanw.org a thalu am fynediad i’r ŵyl o flaenllaw i’n cynorthwyo i drefnu’n briodol.

Unigolion
Gofynnir i chi, lle bo modd, archebu carafan gyfan fel grŵp o ffrindiau neu deulu ond lle nad
ydy hynny’n bosib mae croeso i unigolion gysylltu â ni i archebu lle am oddeutu £90 ac fe’ch rhennir i mewn i garafannau wrth gyrraedd.
Tocynnau Dydd
Cynhelir yr oedfaon i gyd yn Neuadd Ysgol Greenhill, Lôn Heywood, Dinbych y Pysgod SA70 8BN. Oedfaon am 10am a 7pm. Croeso i rai sy’n dymuno trefnu llety eich hun ymuno â ni ar gyfer yroedfaon a’r seminarau a thalu am docyn diwrnod/wythnos:

Pris Tocynnau Llanw*
Os ydych chi’n archebu llety gyda ni mae cost tocynnau i’r ŵyl wedi ei gynnwys ym mhris y
llety.

Tocyn Dydd
Oedolyn £12
Myfyrwyr a Phensiynwyr £8
Plentyn £5
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £30

Tocyn Wythnos
Oedolyn £30
Myfyrwyr a Phensiynwyr £20
Plentyn £10
Teulu(2 oedolyn a 2 blentyn) £75

Siaradwyr
Prif Siaradwr Andras Iago, Dinbych (Nos Lun, bore Mawrth a bore Iau)
Mae Andras yn Weinidog gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru ym Mro Dinbych. Mae’n briod a Heledd ac yn Dad i Mabon.

Nos Fawrth Mari Williams, Caernarfon
Mae Mari gwneud gwaith polisi llawrydd i Tearfund a mudiadau eraill. Mae hi’n un o arweinwyr Eglwys Caersalem, Caernarfon lle mae hi’n byw gyda’i gŵr a’i phlant.

Bore Mercher Martyn a Meilyr Geraint, Pontypridd
Mae Martyn wedi gweithio ym myd perfformio, teledu ac adloniant ers blynyddoedd yn canolbwyntio ar adloniant i blant. Mae Meilyr yn gerddor dawnus sydd wedi sefydlu gweinidogaeth NOIZ er mwyn defnyddio cerddoriaeth i rannu’r efengyl yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r ddau yn aelodau yn Eglwys y Bedyddwyr Coedpenmaen, Pontypridd.

Nos Fercher John Treharne, Llwynhendy
Ar ôl bron i chwarter canrif yn gweinidogaethu yng Nghaernarfon a’r cylch dychwelodd John at ei wreiddiau yn ardal Llanelli lle mae bellach yn Weinidog Eglwys y Bedyddwyr Tabernacl, Llwynhendy.

Nos Iau Arfon Jones, Caerdydd
Cyfieithydd beibl.net, cyn-gyfarwyddwr y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru a chyn-weithiwr ieuenctid Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn wreiddiol o Sir Ddinbych ond wedi hen ymgartrefu yn y brifddinas lle mae wedi bod yn rhan o weinidogaeth Eglwys yr Annibynwyr Ebeneser ers degawdau bellach.

Cymraeg fydd iaith holl weithgaredd a chyfarfodydd Llanw ond fe fydd offer cyfieithu yn y prif oedfaon.